Tietosuoja

18.11.2020

SOSIAALI- JA TERVEYPALVELUT OHJE 1 (1) 3.11.2020

Tietosuojavastaava tiedottaa

Tietosuojalla tarkoitetaan henkilötietojen oikeaoppista käsittelyä. Lisäksi kyseessä on jokaisen perusoikeus elää elämäänsä siten kuin itse tahtoo, ilman kenenkään perusteetonta puuttumista siihen. Tietosuojan voidaankin katsoa olevan ”tiedollista kotirauhaa”.

Potilastietojen ja sosiaalihuollon asiakastietojen oikeaoppinen käsittely tuo oikeusturvaa asiakkaille, työntekijöille ja organisaatiolle. Havaitut virheet potilas- ja asiakastiedoissa pitää korjata viivytyksettä. Muistakaa terveydenhuollossa käyttää toimikorttikirjautumista aina kun se on mahdollista. Älkää antako toisten tehdä kirjauksia omilla tunnuksillanne. Esimiesten ja käyttöoikeuksien antajien pitää huolehtia, että käyttöoikeudet päätetään, kun työsuhde päättyy tai työtehtävät eivät enää edellytä potilas- tai asiakastietojen käsittelyä.

Varmistakaa asiakastyössä aina, että avaatte oikean asiakkaan tiedot tietojärjestelmästä ja muistakaa käyttää pääsääntöisesti aina henkilötunnusta hakuehtona tietoja avatessanne. Mikäli asiakas ei ole teille entuudestaan tuttu, on syytä pyytää häntä todistamaan henkilöllisyytensä. Huomatkaa, että identiteettivarkauksien määrä on Suomessa nousussa ja niitä tehdään tasaisesti myös terveydenhuollossa mm. huumausainereseptien saamiseksi esiintyen toisena henkilönä.

Vastaanoton tai hoitojakson alussa on hyvä varmistaa asiakkaan puhelinnumero ja varsinkin matkapuhelinnumero, koska enenevästi tulee palveluita, joissa automatiikka lähettää tekstiviestejä asiakkaille. Myös yhteyshenkilön tiedot (ja kenelle esim. terveydenhuollossa hoitotietoja saa luovuttaa) on hyvä varmistaa, koska se vähentää sitten ylimääräisiä pohdintoja hoito- ja asiakastietojen luovuttamisessa niitä kysyville.

Mistä jokaisen on tärkeä huolehtia?

Lue kaupungin tietoturva- ja tietosuojaohjeet sekä potilas- ja sosiaalihuollon asiakastietojen käsittelyohjeet
Näytä hyvää esimerkkiä noudattamalla sovittuja käytäntöjä
Käsittele salassa pidettäviä henkilötietoja vain silloin kun työtehtävät sitä edellyttää. Muista vaitiolovelvollisuus!

Muista kunnioittaa myös työkavereiden ja heidän perheidensä yksityisyyden suojaa (älä levitä työkaverin sairauksista tietoja, anna työkaverin itse kertoa niistä haluamilleen henkilöille työyksikössä)
Valvo opiskelijoiden ja harjoittelijoiden tekemiä kirjauksia ja tietojen käsittelyä. Muista perehdytyksen tärkeys eli ”ohjaa ja ohjeista”

Muista, että et lähetä salassa pidettäviä asioita suojaamattomalla sähköpostilla
Hävitä tietosuojattava jäte asianmukaisesti (mieluiten lukittavaan astiaan eli hävityspönttöön) Käytä turvatulostusta aina kun mahdollista
Ilmoita tietoturva- ja tietosuojapoikkeamat: Tukikeskukseen tietoturvan osalta ja tietosuojapoikkeamat lisäksi tietosuojavastaavalle tietosuojavastaava@tampere.fi
Lukitse tietokone, kun se ei ole valvonnassasi (Windows-lippupainike + L)

Älkää koskaan aliarvioiko ihmisten kiinnostusta yksityisyytensä suojaan. Tietosuoja on nykyajan kansalaistaito!

Terveisin: Ari Andreasson, Tampereen kaupungin tietosuojavastaava