Esipuhe

Tampereen kaupungin strategisena tavoitteena on mahdollistaa yhä useamman ikäihmisen turvallinen kotona asuminen ennaltaehkäisevillä ja kuntouttavilla palveluilla sekä järjestämällä hoitoa koteihin tarvittaessa ympäri vuorokauden. Ikäihmisten määrän kasvaessa ja palvelutarpeiden lisääntyessä on tärkeää, että säännöllisen kotihoidon palvelut pystytään turvaamaan erityisesti runsaasti tukea ja palvelua tarvitseville ikäihmisille. Keskeisellä sijalla kotona asumisen tukemisessa ovat toimiva kuntoutus, lääkäripalvelut sekä toimivat hoitoketjut. Kotihoidon tiimin ammattitaitoisen yhteistyön merkitys korostuu yhä enemmän hoidettaessa aikaisempaa haastavampia asiakkaita.

Kotihoidon laadun kriittiset kohdat liittyvät usein toiminnan suunnitelmallisuuteen, ongelmien ennakointiin ja kykyyn hoitaa akuutit tilanteet. Näiden parantamiseksi kotihoidossa on aloitettu geriatrisen moniammatillisen arvioinnin (CGA) ja tiimien toiminnan tukeminen. Geriatrisessa arvioinnissa korostetaan jokaisen arviointiin osallistuvan ammattiryhmän asiantuntijuutta ja sitä että ”yhdessä näemme enemmän kuin yksin”. Arviointimenetelmällä halutaan kiinnittää huomiota asiakkaan omiin voimavaroihin, joita hyvä ja oikea-aikainen lääketieteellinen tutkimus ja hoito voi vapauttaa ikäihmisen jokapäiväiseen arkeen. Äkillisten oireiden ja sairauksien diagnostiikkaa ja hoitoa on tehostettu lääkäripalveluiden parantamisella ja mobiilihoitajatoiminnan aloittamisella. Kotihoidon kivijalan muodostaa osaava ja motivoitunut henkilökunta. Ketju on yhtä vahva kuin sen heikon lenkki. Laadukkaan yksilöllisen kotihoidon toteuttaminen vaatii hyvän ammattitaidon ja osaamisen säännöllisen päivittämisen. Näille sivuille on koottu keskeisiä kotihoidossa vuosien myötä esille nousseita työssä tarvittavia tietoja . Aineiston vuosittainen kertaus auttaa tietojen ja taitojen  ylläpitämisessä. Yhteisesti asetettu tavoite on, että jokainen kotihoidon asukas saa oikea-aikaisesti hoidon, joka tukee hänen toimintakykyään parhaalla mahdollisella tavalla.