MAKSUTTA JAETTAVAT HOITOTARVIKKEET JA -VÄLINEET

16.08.2021

Hoitotarvikejakelun_yleisohje (1)

Koko julkaisu yllä, alla yleiset periaatteet.

Päivitetty 16.8.2021

MAKSUTTA JAETTAVAT HOITOTARVIKKEET JA VÄLINEET

Yleiset periaatteet

Terveydenhuoltolain (1326/2010) 24 §:n mukaan kunnan tehtävänä on järjestää alueensa asukkaiden sairaanhoitopalvelut. Sairaanhoitopalveluihin sisältyvät hoitosuunnitelman mukaiset pitkäaikaisen sairauden hoitoon tarvittavat hoitotarvikkeet. Lisäksi kotisairaanhoidon ja kotisairaalahoidon yhteydessä annettavat hoitosuunnitelman mukaiset hoitotarvikkeet sisältyvät hoitoon (25 §). Sairauden hoitoon liittyvät hoitotarvikkeet ovat käyttäjilleen maksuttomia (Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 734/1992 5 §).

Maksuttomia hoitotarvikkeita ja -välineitä jaetaan osana kansanterveystyöhön kuuluvaa kunnan asukkaiden avo- ja kotihoitoa. Tarkoituksena on edistää pitkäaikaisten sairauksien hoitoa ja seurantaa kotona, parantaa asiakkaiden itsehoidon edellytyksiä, työkykyä ja toimintakykyä sekä elämän laatua. Sosiaali- ja terveysministeriön Kuntainfo 3/2014 antoi toimenpide-ehdotuksia terveyskeskusten hoitotarvikejakeluun. Sosiaali- ja terveysministeriö arvioi myös selvityksessään (2014:28) kuntien hoitotarvikejakelua. Selvityksen mukaan kunnat voivat laatia omia ohjeistuksiaan hoitotarvikkeiden jakelusta, mutta ohjeet eivät saa rajoittaa yksilölliseen tarpeeseen perustuvaa tarvikemäärää, kuten esimerkiksi diabetesta sairastavan henkilön sairauden hoitoon tarvittavia liuskoja. Käypä hoito – suosituksissa on esitetty ohjeellisia määriä hoitotarvikkeiden tarpeista.

Asiakkaille voidaan korvauksetta luovuttaa käytettäväksi sairaanhoidon ja omatoimisenselviytymisen kannalta tarpeellisia sairaanhoitotarvikkeita. Sairaanhoidon tarvikkeiden jakelun tulee aina perustua yksilölliseen tarpeeseen, jonka määrittelee hoitava lääkäri tai hoitaja yhteistyössä lääkärin kanssa. Selvitys asiakkaan hoitotarvikkeiden ja -välineiden tarpeesta tehdään Pegasospotilastietojärjestelmään tai liitteen 1 mukaiselle lomakkeelle.

Hoitotarvikejakelu aloitetaan, mikäli tarpeen arvioidaan olevan pitkäaikaista, yleensä yli 3 kk kestävää. Tarvikkeita ja välineitä annetaan kolmen kuukauden tarve kerrallaan. Jakelua ja käyttöä seurataan yksilökohtaisesti.

T arvikejakelu ei ole ainoastaan tarvikkeiden jakamista, vaan se edellyttää terveydenhuollon ammattihenkilön suorittamaa hoidon kokonaistilanteen arviointia. Hoitotarvikejakelu on osa potilaan kokonaishoitoa ja sisältää sairaanhoidollista ohjausta ja yksilöllistä neuvontaa. Potilaan tulee tietää ja ymmärtää hoitoon liittyvien tarvikkeiden käyttö ja merkitys. Hoitotarvikejakelun yhteydessä tulee tarvittaessa opastaa myös omaisia, läheisiä ja omaishoitajia, ja painottaa potilaan omaa vastuuta hoitotarvikkeiden asianmukaisessa käytössä.

Hoitotarvikejakelussa käytetään kulloinkin voimassaolevien hankintapäätösten mukaisia hoitotarvikkeita, ns. sopimustuotteita. Tampereen kaupungin hankintamenettelyssä noudatetaan julkisia hankintoja koskevaa lainsäädäntöä, Tampereen kaupungin yleisiä hankintaohjeita, kaupungin toimintaa säätelevää muuta lainsäädäntöä sekä kaupungin hallintosääntöä. Keskeisin hankintoja koskeva laki on laki julkisista hankinnoista (29.12.2016/1397) eli hankintalaki.

Jakelussa käytetään kulloinkin voimassaolevien hankintapäätösten mukaisia hoitotarvikkeita. Kuntalaisella ei ole subjektiivista oikeutta saada jonkun tietyn toimittajan hoitotarvikkeita. Jos hoitava taho arvioi asiakkaalla olevan tarve sellaisista hoitotarviketuotteesta, joka ei ole Tampereen kaupungin jakeluohjeistuksen mukainen eikä vastaavaa tuotetta löydy hankintasopimustuotteista, on tarve perusteltava lääketieteellisesti tai hoidollisesti välttämättömäksi. Tässä tapauksessa hoitava taho lähetteen perusteella pyytää hoitotarvikejakelusta vastaavalta ylilääkäriltä erityisluvan tuotteen käyttöön määräajaksi.

Hoitotarvikkeet, jotka eivät kuulu ilmaisjakelun piiriin, on asiakkaan itse kustannettava esim. Kelan

hoitotuen avulla.

Hoitotarvikejakelun yhteystiedot

Hoitotarvikejakelu
Aleksis Kiven katu 18, 33210 Tampere p. 03 5657 0003 keskitetty.hoitotarvikejakelu@tampere.fi