Lääkehoidon toteuttaminen

Lääkehoidolla on keskeinen rooli ikääntyneiden ihmisten hoidossa. Lääkkeitä on usein käytössä paljon. Niinpä lääkehoidon turvallisen toteuttamisen ja käytön tarpeen arvioinnin tarve on suuri ja jatkuva. Jokaisen lääkkeen tarvetta on arvioitava määrävälein ja aina asukkaan voinnin muuttuessa. Moniammatillisen yhteistyön merkitys korostuu tässä prosessissa.

Lääkehoito on terveydenhuollon toimintaa, jota toteutetaan pääsääntöisesti lääkehoidon koulutuksen saaneiden terveydenhuollon ammattihenkilöiden toimesta ja vastuulla. Näin on myös sosiaalihuollon yksiköissä. Lääkehoidon koulutuksen saaneet laillistetut terveydenhuollon ammattihenkilöt kantavat kokonaisvastuun lääkehoidon toteuttamisesta. Jokainen lääkehoitoa toteuttava tai siihen osallistuva kantaa vastuun omasta toiminnastaan. Lääkäri vastaa siitä, mitä määrää, hoitajat siitä, että antavat sitä, mitä on määrätty. Esimiehet ohjaavat ja valvovat lääkehoidon toteuttamista lääkehoitosuunnitelman mukaisesti sekä päättävät eri henkilöstöryhmien työnjaosta ja yhteistyöstä siten, että jokaisen ammattiryhmän osaaminen hyödynnetään parhaalla mahdollisella tavalla.

Lääkkeenjakoon liittyy monia sovittuja asioita, jotka on tiedettävä. Lääkkeet jaetaan PEGASOS- rekisterin mukaan, rinnakkaisia rekistereitä ei pidetä, lääkkeet jakaa koulutettu ja sovittu jakaja; lista on pitkä. Lääkkeiden käytön seurannassa potilaan tilan seuranta on tärkeää.

Kotihoito_N-lääkkeen seurantakortti

 

 

Esimerkkilääkehoitolupa:

Lähihoitajan lääkehoitoluvan täyttöesimerkki

ilmanleimojaYhteinen lääkehoitolupa19052020

HUOM!  20.1.2022

AVI on linjannut lääkehoitoluvassa olevia kohtia seuraavasti:

Jos palvelun tuottajan valikoimaan kuuluu ns. vaativa lääkehoito (suonensisäinen lääkehoito, suonensisäinen nesteytyshoito, kipupumppuhoito, rokotustoiminta (joka ei kuulu kunnan kanssa tehtyyn sopimukseen rokotteiden annosta), pistettävä huumausainelääkehoito, opioidikorvaushoito) niin lupaviranomainen edellyttää yksityiseltä palvelun tuottajalta, että terveydenhuollon palveluista vastaavan johtajan tulee olla laillistettu lääkäri.

 

Lupahallinnossa käydään tarkasti läpi hakijan (palvelun tuottajan) lääkehoitosuunnitelma. Samassa yhteydessä pyydämme myös nähtäväksi lääkelupatodistukset, jotka heillä tulee olemaan käytössä.

 

Lääkelupatodistuksista on poistettava ne kohdat, jotka eivät sisälly lääkehoitosuunnitelmaan ja siinä ilmoitettuun yksikössä toteutettavaan lääkehoitoon.  Esimerkkinä suonensisäinen lääke- ja nestehoito (iv)  ja verensiirron (ABO).

 

POISTA SIIS JATKOSSA LUVASTA NE KOHDAT, JOTKA EIVÄT KUULU TEIDÄN TOTEUTTAMAAN LÄÄKEHOITOON.

 

HUOM: HVA:lla käytännöt voivat erota tässä esitetystä. Ao ohjeet ovat entisen Tampereen kotihoidon ohjeita

 

Päivitetty 9.3.2023

Syötä salasana nähdäksesi opetusaineisto

Huomaa, että opetusaineistoihin vaadittu salasanan syöttäminen on eri asia kuin kirjautuminen omaan tiliin. Oma tili on tarkoitettu vain osaamistestin suorittamista varten.