Lääkehoitosuunnitelman tulee noudattaa sosiaali- ja terveysministeriön julkaisemaa

Turvallinen lääkehoito - Opas lääkehoitosuunnitelman tekemiseen sosiaali- ja terveydenhuollossa .

Toimintayksikön lääkehoitosuunnitelmasta tulee käydä ilmi vähintään seuraavat säädöspohjaan perustuvat asiat: 

-lääkehoitoon liittyvien riskien tunnistaminen ja niihin varautuminen

-turvalliseen lääkehoitoon perehdyttäminen

-henkilöstön vastuut, velvollisuudet ja työnjako

-opiskelija lääkehoidon toteuttajana

-lääkehuollon järjestäminen 

-lääkehoidon toteuttaminen

-lääkehoidon vaaratapahtumissa toimiminen

-potilaan ja omaisten ohjaus ja neuvonta 

-dokumentointi ja tiedonkulku

-seuranta- ja palautejärjestelmät

Lisäksi lääkehoitosuunnitelmassa kuvataan: lääkehoidon osaamisvaatimukset, osaamisen varmistaminen ja ylläpito sekä lääkehoidon vaikuttavuuden arviointi.

 

HUOM!  20.1.2022

AVI on linjannut lääkehoitoluvassa olevia kohtia seuraavasti:

Jos palvelun tuottajan valikoimaan kuuluu ns. vaativa lääkehoito (suonensisäinen lääkehoito, suonensisäinen nesteytyshoito, kipupumppuhoito, rokotustoiminta (joka ei kuulu kunnan kanssa tehtyyn sopimukseen rokotteiden annosta), pistettävä huumausainelääkehoito, opioidikorvaushoito) niin lupaviranomainen edellyttää yksityiseltä palvelun tuottajalta, että terveydenhuollon palveluista vastaavan johtajan tulee olla laillistettu lääkäri.

 

Lupahallinnossa käydään tarkasti läpi hakijan (palvelun tuottajan) lääkehoitosuunnitelma. Samassa yhteydessä pyydämme myös nähtäväksi lääkelupatodistukset, jotka heillä tulee olemaan käytössä.

 

Lääkelupatodistuksista on poistettava ne kohdat, jotka eivät sisälly lääkehoitosuunnitelmaan ja siinä ilmoitettuun yksikössä toteutettavaan lääkehoitoon.  Esimerkkinä suonensisäinen lääke- ja nestehoito (iv)  ja verensiirron (ABO).

 

POISTA SIIS JATKOSSA LUVASTA NE KOHDAT, JOTKA EIVÄT KUULU TEIDÄN TOTEUTTAMAAN LÄÄKEHOITOON.

 

 

Päivitetty 23.1.2022

 

 

 

Syötä salasana nähdäksesi opetusaineisto

Huomaa, että opetusaineistoihin vaadittu salasanan syöttäminen on eri asia kuin kirjautuminen omaan tiliin. Oma tili on tarkoitettu vain osaamistestin suorittamista varten.